انتن وایرلس چیست ؟

انتن وایرلس چیست ؟

آنتن وایرلس

آنتن ها سیگنال الکتریکی را از اکسس پوینت دریافت نموده و بر اساس ساختار فیزیکی خود آنرا در محیط انتشار می دهد. المانهای بکار رفته در آنتن ها به فرکانس مورد استفاده وابسته بوده و سایز آن کسری از طول موج آنتن خواهد بود.
بهره آنتن
یک آنتن تغییری در توان خروجی سیگنال ایجاد نمی کند بلکه آنرا پیش از دریافت بصورت امواج رادیویی متمرکز نموده و در جهات مختلف می تاباند، میزان تمرکز موج رادیویی یا بهره آنتن بر اساس انتهای مرجع ایزوتروپیک و یا دی پل سنجیده می شود

آنتن ایزوتروپیک (Isotropic Antenna)

آنتن ایزوتروپیک، نوعی آنتن ایده آل است که تنها بصورت مدل سه بعدی قابل ترسیم بوده و بعنوان مقیاسی جهت اندازه گیری بهره سایر آنتن ها مورد استفاده قرار می گیرد. آنتن ایزوتروپیک بشکل کروی بوده و امواج رادیویی را در تمامی جهات بصورت یکسان می تابند. تمامی آنتن های ساخته شده بجای انتشار امواج در تمامی جهات آنرا در جهت خاصی متمرکز می کنند. بهره آنتن نقطه ای است که دارای بیشترین مقدار تمرکز امواج خواهد بود و بصورت ضریبی از dbi نمایش داده می شود.در ضمن بهره آنتن ایزوتروپیک 0dbi می باشد چرا که سیگنال را در هیچ جهتی متمرکز نمی نماید

آنتن دی پل (Dipole Antenna):

آنتن دی پل از لحاظ نوع تابش نزدیکترین آنتن به آنتن ایزوتروپیک می باشد. در این آنتن دو المان فیزیکی مورد استفاده قرار گرفته که روی هم طول آنتن را به نصف طول موج می رساند

شکل تابش این آنتن را میتوان مشابه با یک دونات که در حول آنتن قرار گرفته مقایسه کرد و الگوی تابش کم و بیش متقارنی دارد. آنتن دی پل در بسیار از اکسس پوینتها پیاده سازی شده و بهره آن 2.14 dbi می باشد. در ضمن این آنتن بعنوان مقیاسی جهت سنجش بهره سایر آنتنها مورد استفاده قرار گرفته و بصورت ضریبی از dbd نمایش داده می شود

الگوی تابش(Radiation Pattern):

به نحوه تابش سیگنال توسط آنتن الگوی تابش می گویند،انواع آنتن دارای الگوی انتشار مختلف هستند.در ضمن در صورت پشتیبانی آنتن از هر دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz، الگوی تابش هر یک متفاوت خواهد بود. جهت نمایش الگوهای تابش از دو نمودارهای Azimuth و Elevation استفاده می شود:
نمودار Azimuth: این نمودار نحوه انتشار سیگنال در زاویه افقی را نمایش می دهد. جهت سهولت در فهم میتوان چنین تصور کرد که فرد از بالای آنتن در حال مشاهده نحوه انتشار سیگنال می باشد.
نمودار Elevation: این نمودار نحوه انتشار سیگنال در زاویه عمود را نمایش می دهد. جهت سهولت در فهم میتوان چنین تصور کرد که فرد از روبروی آنتن، در حال مشاهده نحوه انتشار سیگنال می باشد.

نحوه تفسیر نمودار تابش:

نمودار تابش از دایره های متحدالمرکز تشکیل شده است که دارای فواصلی با ضریب 5dbi از یکدیگر بوده و آنتن در مرکز آنها قرار می گیرد. مقیاس بکار رفته در نمودار تابش جهت مقایسه مسافت انتشار سیگنال در جهت های مختلف با یکدیگر بوده و بر اساس مقدار dbi بیان می شود.در ضمن بیرونی ترین دایره دارای بیشترین مقدار بوده و بهره خروجی آنتن بر روی آن قرار می گیرد. با حرکت به سمت مرکز دایره میزان بهره آنتن کاهش می یابد

قانون کلی به اینصورت است که به ازای کاهش هر 6db در نمودار، مسافتی که سیگنال رادیویی می پیماید نصف شده و با کاهش هر 10db مسافت طی شده حدود 70 درصد کم می شود، بعنوان مثال در نمودار زیر مسافت طی شده توسط لوب فرعی آنتن حدود 70 درصد کمتر از لوب اصلی آنتن است. نکته قابل توجه اینکه نمودارهای فوق مسافت انتشار سیگنال را نمایش نداده بلکه این مقدار از توان خروجی رادیو حاصل می شود

بیم آنتن(Beam width):

آنتن امواج رادیویی را متمرکز کرده و بیشتر آنرا تحت زاویه بیم آنتن می تاباند، هر چه این زاویه کمتر باشد آنتن امواج را با تمرکز بیشتری ارسال کرده و بهره بیشتری خواهد داشت.جهت محاسبه بیم آنتن، در نمودار تابش دو نقطه ای که دارای فاصله 3db از بهره آنتن هستند را یافته و مرکز دایره را به این دو نقطه متصل می کنیم، زاویه بین دو خط بدست آمده بیم آنتن خواهد بود

  1. دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد

ارسال دیدگاه

  1. برای ارسال نظر لطفا در سایت عضو و یا وارد شوید